Skip to main content

Biegły Rewident


BIEGŁY REWIDENT
Moore Polska Audyt sp. z o.o.

Moore Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 wpisanea do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000922603,
NIP: 7011052300, REGON: 520003823, numer wpisu 4326 – jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Lubawa S.A. informuje, że wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Spółka nie ustalała dodatkowych reguł dotyczących powyższego zagadnienia.