Skip to main content
 • 18/2019
  Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej


  • Raport bieżący nr 18/2019

   Data: 04.09.2019 r. - 12:32

   Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o znaczącej umowie podpisanej dnia 4 września 2019 r. przez Spółkę zależną od Emitenta: Miranda spółka z o. o. w Turku.

  Umowę zawarto ze Skarbem Państwa – Inspektorat Uzbrojenia na łączną wartość 164.802.585,00 brutto (co stanowi 133.985.841,46 zł netto). Umowa obejmuje dostawę w latach 2019-2022 wielozakresowych pokryć maskujących "BERBERYS" w ilości i terminach ustalonych odrębnie dla każdego roku. Treść umowy oraz jej warunki realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta i pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

  Realizacja dostaw odbędzie się w czterech transzach w wysokości: 20.416.459,00 zł brutto w 2019 r., 49.831.366,00 zł brutto w 2020 r., 49.927.814,00 zł brutto w 2021 r., oraz 44.626.946,00 zł brutto w 2022 r.

  Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, że informacja poufna odnośnie otrzymania w dniu 11 lipca 2019 r. przez Miranda sp. z o.o. zaproszenia do negocjacji z MON w sprawie zakupu wielozakresowych pokryć maskujących „BERBERYS” została opóźniona w trybie art. 17 ust. 4 MAR do momentu podpisania umowy, ze względu na to, że niezwłoczne jej ujawnienie mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR z powodu znacznie wyższej niż przeciętna wartości przedmiotowej umowy, oraz jej spodziewany istotny pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Miranda, a co za tym idzie Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.