• Start
 • Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

 • Dane po audycie, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Sprawozdanie z zysku lub straty
  Przychody netto ze sprzedaży 21 733 38 242 164 005 190 088 210 801 236 133 240 250 273 977 230 801
  Wynik brutto ze sprzedaży 5 488 8 972 40 140 39 535 40 390 49 820 35 370 62 018 50 424
  Wynik netto na sprzedaży -106 2 200 10 679 7 845 8 856 14 947 -89 22 252 8 711
  Wynik na działalności z działalności operacyjnej 2 115 -2 288 9 597 10 788 8 637 16 844 6 287 19 070 5 577
  Amortyzacja 565 1 368 5 577 7 339 7 540 8 451 9 440 11 119 5 848
  EBITDA 2 680 -920 15 174 18 127 16 177 25 295 15 727 30 189 11 425
  Wynik przed opadatkowaniem 1 962 -5 326 41 863 6 009 5 627 13 537 3 955 15 219 4 372
  Wynik netto 1 064 -4 971 39 726 5 640 2 732 10 825 2 632 11 201 2 321
  Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
  Aktywa ogółem 63 769 62 637 306 631 292 167 307 449 351 151 357 410 360 911 381 565
  Aktywa trwałe 39 809 36 017 206 146 190 245 189 390 200 341 224 434 228 254 237 449
  Aktywa obrotowe 23 960 26 620 100 485 101 923 118 059 150 811 132 976 132 658 144 116
  Kapitał własny 56 702 49 117 191 951 179 127 184 951 199 994 198 754 210 761 211 906
  Zobowiązania długoterminowe 1 315 3 636 36 958 30 824 46 767 47 539 46 939 42 161 41 386
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 134 9 884 77 722 82 216 75 730 103 618 111 717 107 989 128 274

  *W 2011 r. powstała Grupa Kapitałowa Lubawa wskład której oprócz Lubawa SA weszły: Miranda Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System SA oraz podmioty od nich zależne.
  * W wyniku konsolidacji tych podmiotów powstała ujemna wartość firmy w kwocie 39,2 mln zł, która podwyższyła wynik finansowy Grupy w tym okresie.
  ** Dane niezaudytowane.

 • Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I-III kwartał 2009 I-III kwartał 2010 I-III kwartał 2011* I-III kwartał 2012 I-III kwartał 2013 I-III kwartał 2014 I-III kwartał 2015 I-III kwartał 2016 I-III kwartał 2017 I-III kwartał 2018
  Sprawozdanie z zysku lub straty
  Przychody netto ze sprzedaży 13 708 17 560 17 560 150 801 166 442 189 747 181 845 188 101 171 083 172 382
  Wynik brutto ze sprzedaży 3 291 4 777 20 162 30 881 36 015 43 877 27 556 36 170 39 071 33 743
  Wynik netto na sprzedaży 409 359 -436 6 942 12 579 18 137 512 9 649 9 192 5 695
  Wynik na działalności z działalności operacyjnej 92 307 -346 9 100 13 181 18 366 6 950 11 263 7 185 6 307
  Amortyzacja 943 1015 4 292 5 468 5 688 6 265 7 318 8 214 8 978 9 641
  EBITDA 1 035 1 322 3 946 14 568 18 869 24 631 14 268 19 478 16 163 15 948
  Wynik przed opadatkowaniem 49 665 65 902 5 695 10 590 16 266 5 670 8 838 6 167 2 810
  Wynik netto 385 109 65 276 3 483 6 772 12 917 2 438 6 674 4 346 1 854
  Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
  Aktywa ogółem 59 567 68 677 342 186 283 248 293 980 343 204 357 434 370 479 382 029 392 399
  Aktywa trwałe 37 172 41 275 243 904 187 095 191 970 208 584 215 047 226 240 231 538 244 227
  Aktywa obrotowe 22 395 27 402 98 282 96 153 102 010 134 620 142 388 144 240 150 491 149 172
  Kapitał własny 55 581 57 361 231 943 176 700 188 391 198 485 202 445 205 621 214 914 213 863
  Zobowiązania długoterminowe 314 1 736 27 527 34 568 30 758 50 911 52 416 43 567 40 021 49 481
  Zobowiązania krótkoterminowe 1 896 6 922 82 716 71 980 74 831 93 808 102 574 121 292 167 115 130 055

  *W 2011 r. powstała Grupa Kapitałowa Lubawa wskład której oprócz Lubawa SA weszły: Miranda Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System SA oraz podmioty od nich zależne.

 • Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półrocze 2011* I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 I półrocze 2018
  Sprawozdanie z zysku lub straty
  Przychody netto ze sprzedaży 9 939 11 547 72 155 115 834 128 556 141 116 139 189 145 402 122 040 130 722
  Wynik brutto ze sprzedaży 2 764 2 116 14 178 25 490 29 862 35 090 25 950 31 627 26 372 27 827
  Wynik netto na sprzedaży -14 -774 2 822 8 419 13 877 18 162 7 650 13 904 6 647 8 641
  Wynik na działalności z działalności operacyjnej 187 -816 2 548 9 872 13 823 19 452 14 400 14 763 4 614 9 656
  Amortyzacja 611 674 2 380 3 618 3 691 4 044 4 618 5 402 5 848 6 411
  EBITDA 798 -142 4 928 13 490 17 514 23 496 19 018 20 165 10 462 16 067
  Wynik przed opodatkowaniem 496 -465 70 984 7 450 11 784 17 724 13 838 12 390 4 882 6 885
  Wynik netto 192 -944 70 849 4 945 8 150 14 112 9 420 9 781 3 598 5 028
  Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
  Aktywa ogółem 63 103 63 018 350 741 299 305 302 888 349 891 364 805 382 532 383 190 408 414
  Aktywa trwałe 37 134 38 623 243 128 186 982 189 947 205 236 205 068 225 658 228 953 243 589
  Aktywa obrotowe 25 969 24 395 107 613 112 323 112 941 144 655 159 738 156 873 154 237 164 825
  Kapitał własny 56 008 55 413 238 993 177 931 187 532 199 596 208 913 208 895 214 835 216 839
  Zobowiązania długoterminowe 314 1 400 26 122 34 722 30 030 49 232 48 520 48 506 38 254 47 342
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 982 3 526 85 626 86 652 85 326 101 064 107 373 125 131 130 101 144 233

  *W 2011 r. powstała Grupa Kapitałowa Lubawa wskład której oprócz Lubawa SA weszły: Miranda Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System SA oraz podmioty od nich zależne.

 • Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I kwartał 2009 I kwartał 2010 I kwartał 2011* I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2016 I kwartał 2017 I kwartał 2018
  Sprawozdanie z zysku lub straty
  Przychody netto ze sprzedaży 6 218 22 606 54 814 54 814 59 223 70 255 68 177 69 436 58 950 70 092
  Wynik brutto ze sprzedaży 1 335 3 353 12 625 12 625 14 586 14 339 12 013 13 865 13 420 18 325
  Wynik netto na sprzedaży 366 1 557 4 259 4 263 6 946 6 368 3 208 5 481 4 253 8 829
  Wynik na działalności z działalności operacyjnej 354 1 798 5 155 5 160 5 842 7 073 3 013 5 643 3 817 9 136
  Amortyzacja 308 628 1 804 1 799 1 817 1 976 2 196 2 656 2 924 3 141
  EBITDA 662 2 426 6 959 6 959 7 659 9 049 5 209 8 300 6 742 12 277
  Wynik przed opadatkowaniem 165 22 526 4 191 4 196 5 047 6 560 2 985 5 079 4 082 7 827
  Wynik netto 188 18 159 2 834 2 842 3 419 4 829 2 434 4 117 3 165 6 268
  Sprawozdanie z sytuacji finasnowej
  Aktywa ogółem 63 795 247 274 321 180 302 780 321 699 349 282 380 992 389 116 386 610 411 592
  Aktywa trwałe 39 890 158 376 205 776 187 973 188 081 197 639 203 444 224 737 227 958 239 251
  Aktywa obrotowe 23 905 88 898 115 404 114 807 133 617 151 643 177 548 164 379 158 652 172 341
  Kapitał własny 57 121 174 536 196 169 175 413 182 271 190 663 202 616 202 894 214 114 218 131
  Zobowiązania długoterminowe 1 315 11 353 36 024 38 575 32 037 52 433 47 856 44 575 39 444 45 703
  Zobowiązania krótkoterminowe 2 834 61 385 88 987 88 792 107 391 106 186 130 520 141 646 133 051 147 758

  *W 2011 r. powstała Grupa Kapitałowa Lubawa wskład której oprócz Lubawa SA weszły: Miranda Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System SA oraz podmioty od nich zależne.