11/2022
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.


  • Raport bieżący nr: 11/2022
  • Data: 26/08/2022 14:24
  • Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I półrocze 2022 r., tj. za okres 01.01.2022-30.06.2022.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 196,7 mln zł, wobec 135,5 mln zł w I półroczu 2021 r., co stanowi wzrost o 61,2 mln zł tj. o 45,2%.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł, wobec 20,4 mln zł zysku w I półroczu 2021 r., co stanowi wzrost o 9,0 mln zł tj. o 44,1%.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 23,4 mln zł, wobec 16,9 mln zł zysku w I półroczu 2021 r., co stanowi wzrost o 6,5 mln zł tj. o 38,5%.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 31,2 mln zł, wobec 7,0 mln zł w I półroczu 2021 r., co stanowi wzrost o 24,2 mln zł tj. o 345,7% .
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 0,4 mln zł, wobec 5,4 mln zł straty w I półroczu 2021 r., co stanowi wzrost o 5,8 mln zł.
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 47 tys. zł, wobec 4,13 mln zł straty w I półroczu 2021 r., co stanowi wzrost o 4,2 mln zł.

Wzrost przychodów i wyniku skonsolidowanego został osiągnięty głównie dzięki wzrostowi przychodów w segmentach Materiałów reklamowych oraz Sprzętu specjalistycznego. Produkty segmentu Materiałów reklamowych spotkały się z istotnie większym zainteresowaniem klientów. Dodatkowo na wzrost przychodów przełożył się istotny wzrost cen spowodowany wzrostem kosztów materiałów, w szczególności profili aluminiowych, które są komponentem do produkcji wyrobów w tym segmencie.

Wzrost wyników jednostkowych Emitenta został osiągnięty, w segmencie Sprzętu specjalistycznego, dzięki realizacji dostaw związanych z kontraktem zawartym jeszcze w poprzednim roku obrotowym oraz dzięki zwiększonej sprzedaży elementów ochrony indywidualnej.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.
Szczegółowa podstawa prawna: