• Start
  • 2020
  • Grupa Lubawa z rekordowym wynikiem po III kw. 2020 r.

Grupa Lubawa z rekordowym wynikiem po III kw. 2020 r.

Skonsolidowane przychody Lubawy narastająco po III kw. wyniosły 186,8 mln zł i wzrosły o 3% rdr. Wysoka sprzedaż w segmencie tkanin, a także udane prace optymalizacyjne przełożyły się na ponad 29 mln zł zysku netto, co jest rekordowym wynikiem w historii Grupy za ten okres roku..

Motorem wzrostu Grupy w analizowanym okresie był segment tkanin, w którym działa podmiot zależny Miranda sp. z o.o. Sprzedaż w tym obszarze wyniosła 93,1 mln zł (+24% rdr), natomiast wynik segmentu ukształtował się na poziomie 24,7 mln zł wobec 6,4 mln zł przed rokiem.

- Wpływ na tak wysoki wzrost rentowności segmentu tkanin miała z jednej strony korzystna struktura sprzedaży, w tym realizacja kolejnej części wieloletniego kontraktu na maskowania Berberys dla Inspektoratu Uzbrojenia, a z drugiej strony – skuteczna realizacja programów optymalizacyjnych, zgodnie z przyjętą strategią – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Prace związane z optymalizacją produkcji wpłynęły również na rentowność segmentu materiałów reklamowych, za który odpowiada podmiot zależny Litex Promo. Obok nieznacznie niższych rdr przychodów na poziomie 73,6 mln zł rdr (-2% rdr), wynik segmentu wyniósł 11,6 mln zł, co oznacza wzrost o 42% rdr.

Z uwagi na mniejszą niż przed rokiem liczbę ogłoszonych postępowań przetargowych, przychody w segmencie sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych, w którym kontrakty realizuje Lubawa S.A., były niższe o 43% rdr – wyniosły 13,8 mln zł i przełożyły się na nieznaczną stratę segmentu w wysokości -0,3 mln zł.

Istotny wzrost sprzedaży w segmencie tkanin przy równolegle realizowanych pracach optymalizacyjnych, umożliwiły istotną poprawę rentowności Grupy. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 38,6 mln zł (+142% rdr), natomiast zysk netto 29,3 mln zł (+86% rdr). Przełożyło się to na marżę operacyjną w wysokości 21% (+12 p.p. rdr) oraz marżę netto 16% (+7 p.p. rdr).

Obok powyżej wskazanych czynników, na wartość wyniku netto w bieżącym roku wpłynęło otrzymane przez podmioty Grupy wsparcie w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19 o łącznej wartości 5,1 mln zł. Jak podkreśla Zarząd – obecnie nie dostrzega istotnych zagrożeń dla Grupy związanych z rozwojem pandemii.

- Wysoki wzrost wyników oraz konsekwentna realizacja założeń strategicznych potwierdzają stabilne i perspektywiczne położenie Grupy w trudnej sytuacji ogólnogospodarczej związanej z rozwojem pandemii COVID-19. Na bieżąco monitorujemy jej potencjalny wpływ na sytuację oraz na otoczenie rynkowe Grupy Lubawa i do tej pory nie zidentyfikowaliśmy istotnych zagrożeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na naszą działalność w najbliższych okresach – podsumował Prezes Marcin Kubica.