• Start
 • 2012
 • 33/2012 Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej i umowy zastawniczej
 • 33/2012 Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej i umowy zastawniczej


  • PDF
  • Raport bieżący nr 33/2012

   Data: 05.10.2012 r.

   Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej i umowy zastawniczej


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 04.10.2012 roku (data wpływu umowy do Spółki: 05.10.2012 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Turku, jako Kredytobiorca, podpisała umowę o kredyt obrotowy nr 40/106/12/Z/OB. Na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą.

  Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2012 r. Spłata kredytu nastąpi w 2 ratach miesięcznych: pierwsza rata w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) płatna do dnia 30.04.2013 r., druga rata w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) płatna do dnia 31.05.2013 r. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku. Środki finansowe pochodzące z kredytu wykorzystane zostaną na finansowanie bieżącej działalności.

  Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu wykonania umowy stanowią:

  • Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową,
  • Poręczenie Eurobrands Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) wraz z odsetkami i innymi kosztami,
  • Poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) wraz z odsetkami i innymi kosztami,
  • Poręczenie Miranda Serwis Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) wraz z odsetkami i innymi kosztami,
  • Poręczenie Effect System S.A. udzielone na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) wraz z odsetkami i innymi kosztami,
  • Poręczenie Litex Serwis Sp. z o.o. udzielona na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) wraz z odsetkami i innymi kosztami,
  • Zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy wraz z cesją praw do odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej ustanowiony na podstawie umowy zastawniczej nr 40/034/12, zawartej w dniu 04.10.2012 r., łączna szacunkowa wartość zastawianych rzeczy na dzień podpisania umowy wyniosła 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych); najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 3.820.000 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych); zastaw ustanowiony na podstawie niniejszej umowy będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe przysługujące Kredytodawcy na podstawie umów podpisanych z Kredytobiorcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej,

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

  Wartość zastawu rejestrowego ustanowionego na zapasach spółki zależnej wyrażona w złotych przewyższa wartość 1.000.000 EUR (jeden milion euro) w przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień powstania obowiązku informacyjnego.

  Łączne maksymalne zaangażowanie BRE Bank S.A. w finansowanie bieżącej działalności spółki zależnej może wynieść 32.300.000 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy złotych) co przewyższa wartość 10% kapitałów własnych emitenta.