• Start
 • 2016
 • 12/2016 Znacząca umowa w Spółce zależnej od Emitenta
 • 12/2016 Znacząca umowa w Spółce zależnej od Emitenta


  • PDF
  • Raport bieżący nr 12/2016

   Data: 21.09.2016 r. - 09:58

   Temat: Znacząca umowa w Spółce zależnej od Emitenta


  Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej MAR).

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o znaczącej umowie zawartej dnia 21 września 2016 r. przez Spółkę zależną od Emitenta: Miranda spółka z o. o. w Turku, ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek.

  Umowę zawarto ze Skarbem Państwa – Inspektorat Uzbrojenia, umowa obejmuje dostawę wielozakresowych siatek maskujących „BERBERYS”, termin dostawy do 30 listopada 2016 r., łączna wartość przedmiotu dostawy: 26.989.920 złotych (brutto). Treść umowy oraz jej warunki realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta i pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

  Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR z powodu znacznie wyższej niż przeciętna wartości przedmiotowej umowy, oraz jej spodziewany istotny pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Miranda, a co za tym idzie Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.