• Start
  • 2016
  • 10/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 27 czerwca 2016 r.
  • 10/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 27 czerwca 2016 r.


    • PDF
    • Raport bieżący nr 10/2016

      Data: 27.06.2016 r. - 13:34

      Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 27 czerwca 2016 r.


    Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

    Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2016 r. w siedzibie Spółki:

    SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED - 30.599.474 głosów stanowiących 84,9% głosów na w/w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 28,00% głosów w ogólnej liczbie głosów.

    STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 14,9% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2015 i 4,91% głosów w ogólnej liczbie głosów.