• Start
 • 2018
 • 07/2018
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2018 r.
 • 07/2018
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2018 r.


  • Raport bieżący nr 07/2018

   Data: 30.05.2018 r. - 16:31

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2018 r.


  Art. 56 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

  Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
  7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017 (01.01.2017 -31.12.2017 r.).
  8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
  9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.).
  10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto (straty) za rok obrotowy 2017.
  11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2017.
  12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2017.
  13) Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
  14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
  15) Wolne wnioski.
  16) Zamknięcie obrad.

  07/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2018 r.

  Załącznik do raportu bieżącego nr 07/2018 z dnia 30 maja 2018 r.