• Start
 • 2018
 • 11/2018
  Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A.
 • 11/2018
  Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A.


  • Raport bieżący nr 11/2018

   Data: 28.06.2018 r. - 16:47

   Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A.


  Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

  Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki nowej osoby. Dnia 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o zmianie składu osobowego aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki (w ramach obecnej kadencji tego organu, kadencja jest kadencją wspólną).

  Z dniem 28 czerwca 2018 r. do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Mieczysława Cieniuch.

  Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej nowego członka Rady Nadzorczej Spółki:

  Pan Mieczysław Cieniuch w 1974 r. po uzyskaniu matury, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po zakończeniu studiów kontynuował zawodową służbę wojskową w różnych jednostkach w kraju i po za granicami państwa. Do 1999r. służył w wielu jednostkach liniowych na stanowiskach dowódczych i sztabowych od stanowiska dowódcy plutonu do stanowiska dowódcy dywizji zmechanizowanej. W tym okresie awansował od stopnia podporucznika do stopnia generała brygady. Treścią jego działalności zawodowej było kierowanie zespołami ludzkimi od kilkudziesięciu do kilku tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych w celu realizacji misji poszczególnych jednostek i sztabów na szczeblach taktycznych i operacyjnych wojska. Opracowywał systemy szkoleniowe oraz odpowiadał za zdolność do realizacji zadań poszczególnych jednostek wojsk pancernych i zmechanizowanych. 

  W 1999 r. został skierowany do dalszej służby w Sztabie Generalnym W.P. gdzie, z przerwami służył do 2013 r. W czasie służby w SGWP zajmował się planowaniem strategicznym, planowaniem rozwoju Sił Zbrojnych a także planowaniem operacji po za granicami kraju. W latach 2006 - 2009 był polskim stałym przedstawicielem wojskowym przy Komitetach Woskowych NATO i UE w Brukseli. W 2010 r. został powołany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego z kadencją do 2013 r. Po zakończeniu kadencji na stanowisku szefa SGWP w 2013r.przeszedł w stan spoczynku. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej przeszedł do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i został powołany na stanowisko ambasadora RP w Ankarze. Placówką w Turcji kierował do końca 2016 r. a w 2017 r. przeszedł na emeryturę.

  Pan Mieczysław Cieniuch jest absolwentem kilku uczelni polskich i zagranicznych. Ukończył m.in. Uniwersytety obrony w FR i USA, studia podyplomowe odbył w USA. Obszary jego zainteresowania zawodowego to planowanie strategiczne i operacyjne na szczeblu państwa, dyplomacja na obszarach konfliktów zbrojnych. W czasie swojej aktywności zawodowej ukończył również wiele kursów specjalistycznych w zakresie organizacji i wyposażania Sił Zbrojnych.

  Informacja o innej działalności nowego członka Rady Nadzorczej, a w tym w szczególności w uczestniczenia lub pełnienia funkcji w podmiocie konkurencyjnych do działalności Spółki:

  Pan Mieczysław Cieniuch nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

  Pan Mieczysław Cieniuch nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.