• Start
 • 2018
 • 14/2018
  Rejestracja zmiany w Statucie Lubawa S.A.
 • 14/2018
  Rejestracja zmiany w Statucie Lubawa S.A.


  • Raport bieżący nr 14/2018

   Data: 04.09.2018 r. - 12:19

   Rejestracja zmiany w Statucie Lubawa S.A.


  Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 3 września 2018 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 28 sierpnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.

  Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwały nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Lubawa Spółka Akcyjna i obejmuje dodanie że do § 5 pkt 33 w brzmieniu: 33) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

  Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Lubawa SA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Lubawa SA, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Rejestracja zmiany w Statucie Lubawa S.A. - załącznik