• Start
 • 2019
 • 1/2019
  Wpływ oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego
 • 1/2019
  Wpływ oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego


  • Raport bieżący nr 1/2019

   Data: 16.01.2019 r. - 16:36

   Wpływ oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego


  Podstawa prawna:

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości informację poufną o otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o odstąpieniu, w części, od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. realizowanej we współpracy z podmiotem trzecim w ramach umowy konsorcjum. Oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone w zakresie jednej polowej placówki medycznej poziomu pierwszego (PPMP1) znajdującej się w posiadaniu użytkownika końcowego - Jednostki Wojskowej nr 4094 w Wałczu.

  Przedmiotowa Umowa zawarta została w ramach procedur przewidzianych dla zamówień publicznych. Przedmiotem dostawy zgodnie z Umową było siedem PPMP1. Częściowe odstąpienie od umowy nastąpiło w odniesieniu do przedmiotu o wartości 904.208,00 zł brutto.

  Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu wpłynęło do Spółki w godzinach popołudniowych dnia 16 stycznia 2019 r. Zostało ono złożone w wyniku przekroczenia terminów na realizację uprawnień gwarancyjnych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym z dnia 31 października 2018 r.

  Emitent stoi na stanowisku, że odstąpienie jest bezprzedmiotowe i bezskuteczne, a co za tym idzie podejmie wszelkie kroki prawne w celu utrzymania umowy w mocy lub wyeliminowania skutków powyższego odstąpienia na drodze polubownej lub w wyniku sporu sądowego.

  Należy zaznaczyć, że kwestionowany przedmiot umowy, od czasu jego dostarczenia tj. od listopada 2016 r., użytkowany był bez przeszkód przez użytkownika końcowego, a podnoszona niezgodność, w ocenie Emitenta, nie wpływa na wartość użytkową przedmiotu umowy.

  Nie można wykluczyć, że wraz z upływem terminów na realizację uprawnień gwarancyjnych dotyczących pozostałych sześciu PPMP1, Zamawiający złoży kolejne oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy w zakresie tych placówek.

  Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na wyniki finansowe Emitenta.

  W razie wystąpienia istotnych zdarzeń powodujących znaczącą zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w powyższym komunikacie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.