• Start
 • 2019
 • 6/2019
  Wpływ oświadczeń o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego
 • 6/2019
  Wpływ oświadczeń o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego


  • Raport bieżący nr 6/2019

   Data: 07.03.2019 r. - 16:31

   Wpływ oświadczeń o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz 4/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 marca 2019 r. do Spółki wpłynęły trzy kolejne oświadczenia Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o odstąpieniu, w części, od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. (Umowa) realizowanej we współpracy z podmiotem trzecim w ramach umowy konsorcjum. Oświadczenia o odstąpieniu zostały złożone w zakresie trzech ostatnich objętych Umową polowych placówek medycznych poziomu pierwszego (PPMP1), znajdujących się w posiadaniu użytkowników końcowych – 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu oraz 102 Batalionie Ochrony w Bielkowie – o wartości 904.208,00 zł brutto każda.

  Analogicznie jak w przypadku odstąpień, o których Spółka informowała w raportach nr 1/2019, 3/2019 i 4/2019, Emitent stoi na stanowisku, że odstąpienia są bezprzedmiotowe i bezskuteczne, a co za tym idzie podejmie wszelkie kroki prawne w celu utrzymania umowy w mocy lub wyeliminowania skutków powyższych odstąpień na drodze polubownej lub w wyniku sporu sądowego.

  Należy zaznaczyć, że kwestionowane przedmioty umowy, od czasu ich dostarczenia, tj. od listopada 2016 r., użytkowane były bez przeszkód przez użytkownika końcowego, a podnoszona niezgodność, w ocenie Emitenta, nie wpływa na wartość użytkową przedmiotu umowy.

  Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na wyniki finansowe Emitenta.

  W razie wystąpienia istotnych zdarzeń, powodujących znaczącą zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w powyższym komunikacie, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.