• Start
 • 2019
 • 7/2019-K
  Korekta RB 7/2019: Szacunkowe wyniki finansowe Emitenta i Grupy Lubawa 2018 r.
 • 7/2019-K
  Korekta RB 7/2019: Szacunkowe wyniki finansowe Emitenta i Grupy Lubawa 2018 r.


  • Raport bieżący nr 7/2019-K

   Data: 11.03.2019 r. - 12:41

   Korekta RB 7/2019: Szacunkowe wyniki finansowe Emitenta i Grupy Lubawa 2018 r.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) informuje, że w opublikowanym w dniu 8 marca 2019 r. raporcie bieżącym nr 7/2019 w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej zamieszczono numer raportu „7/2018” zamiast „7/2019” oraz omyłkowo podano:

  „Wynik niższy od zeszłorocznego wykazał natomiast segment materiałów reklamowych, głównie za sprawą wyższych kosztów produkcji i mniej korzystnej struktury sprzedaży.”

  Powinno być:

  „Wynik niższy od zeszłorocznego wykazał natomiast segment tkanin, głównie za sprawą wyższych kosztów produkcji i mniej korzystnej struktury sprzedaży.”

  Pozostałe informacje zawarte w powyższym raporcie były poprawne.

  Pełna poprawna treść korygowanego raportu:

  Raport bieżący nr: 7/2019
  Temat: Szacunkowe wyniki finansowe Emitenta i Grupy Lubawa 2018 r.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta za 2018 r., tj. za okres 01.01.2018-31.12.2018.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 239,57 mln zł wobec 230,8 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 8,77 mln zł tj. o 3,8%

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 10,06 mln zł wobec 8,71 mln zł zysku w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 1,35 mln zł tj. o 15,5%

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 5,87 mln zł wobec 2,32 mln zł zysku w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 3,55 mln zł tj. o 153,0%

  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 52,76 mln zł wobec 44,35 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 8,41 mln zł tj. o 19,0%

  - Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 0,63 mln zł wobec 1,98 mln zł straty w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 2,61 mln zł.

  - Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 1,39 mln zł wobec 3,03 mln zł straty w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 4,42 mln zł.

  Wpływ na poprawę wyników finansowych Grupy Lubawa w 2018 r. miała znaczna poprawa wyników segmentu specjalistycznego, w tym głównie wyników Lubawa S.A. Jednostkowe wyniki Emitenta były rezultatem wyższej wartości sprzedaży oraz korzystniejszej, w porównaniu do 2017 r., struktury przychodów. Wynik niższy od zeszłorocznego wykazał natomiast segment tkanin, głównie za sprawą wyższych kosztów produkcji i mniej korzystnej struktury sprzedaży.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.