• Start
 • 2019
 • 12/2019
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na 28 czerwca 2019 r.
 • 12/2019
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na 28 czerwca 2019 r.


  • Raport bieżący nr 12/2019

   Data: 31.05.2019 r. - 17:19

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na 28 czerwca 2019 r.


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Staroprzygodzkiej 117 (zwanej dalej „Spółką”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim. 

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
  4. Przyjęcie porządku obrad. 
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
  6. Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA SA za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej. 
  7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018 (01.01.2018 -31.12.2018 r.). 
  8. Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką LUBAWA SA za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej. 
  9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA SA z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 r.). 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2018. 
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018. 
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2018. 
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu LUBAWA SA. 
  15. Wolne wnioski. 
  16. Zamknięcie obrad.

  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, zawierające proponowane zmiany w statucie znajdują się w załącznikach.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych...


  PDF Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2019 r. Pobierz

  PDF Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2018 Pobierz