• Start
 • 2019
 • 19/2019
  Rejestracja zmian statutu Lubawa S.A.
 • 19/2019
  Rejestracja zmian statutu Lubawa S.A.


  • Raport bieżący nr 19/2019

   Data: 06.09.2019 r. - 15:13

   Rejestracja zmian statutu Lubawa S.A.


  Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 6 września 2019 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.

  Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwały nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna i obejmuje zmianę dotychczasowej treści § 13 Statutu:

  „Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”,

  poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

  „1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
  2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

  Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Lubawa SA z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Lubawa SA, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Rejestracja zmiany w Statucie Lubawa S.A. - załącznik