• Start
 • 2020
 • 2/2020
  Złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym
 • 2/2020
  Złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym


  • Raport bieżący nr 2/2020

   Data: 28.01.2020 r. - 17:00

   Złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki formularz oświadczenia o objęciu akcji serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,2 zł każda (Akcje) przez posiadacza imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (Warranty), tj. realizacji praw z Warrantów wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7/2011 NWZ Lubawa S.A. z dnia 15 lutego 2011 roku (opublikowanej raportem bieżącym nr 12/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.).

  Subskrybentem Akcji jest Silver Hexarion Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze (Subskrybent). Subskrybent złożył oświadczenie o objęciu 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) szt. Akcji w zamian za Warranty o numerach od 276 do 685. Tym samym Subskrybent zrealizował uprawnienia z wszystkich posiadanych przez niego Warrantów wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7/2011 NWZ Lubawa S.A. z dnia 15 lutego 2011 roku.

  Spółka w najbliższym czasie podejmie działania mające na celu rejestrację tego etapu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym wprowadzenie ww. Akcji do obrotu na rynku regulowanym, stosownie do upoważnienia zawartego w uchwale nr 7/2011 NWZ Lubawa S.A. z dnia 15 lutego 2011 roku.

  Stosownie do art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nabycie praw z Akcji przez Subskrybenta oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z dniem zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Subskrybenta. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, ogólna liczba akcji Spółki zwiększy się z 109.270.000 (sto dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) szt. do 150.270.000 (sto pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) szt.

  Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na jej istotny wpływ na prawa z papierów wartościowych Emitenta.