• Start
 • 2020
 • 20/2020
  Zmiana kapitału zakładowego oraz statutu Spółki
 • 20/2020
  Zmiana kapitału zakładowego oraz statutu Spółki


  • Raport bieżący nr 20/2020

   Data: 15.06.2020 r. - 19:35

   Zmiana kapitału zakładowego oraz statutu Spółki


  Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA SA (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2020 z dnia 2.03.2020 r., 5/2020 z dnia 10.03.2020 r., 6/2020 z dnia 11.03.2020 r. oraz 7/2020 z dnia 12.03.2020 r. informuje, iż w dniu 15.06.2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu 29.05.2020 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 8.200.000 zł (osiem milionów dwieście tysięcy) w związku z wydaniem i objęciem przez akcjonariusza 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji serii F (dalej: Akcje) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nabycie praw z Akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło z dniem zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.

  Aktualna struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

  1) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy),
  2) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy),
  3) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy),
  4) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy),
  5) 52.770.000 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy),
  6) 68.500.000 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy).

  Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 30.054.000 zł (trzydzieści milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) i dzieli się na 150.270.000 (sto pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy). Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 150.270.000 (sto pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy).

  Jednocześnie na mocy Uchwały Zarządu spółki LUBAWA SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 17.04.2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, zmieniona została treść Statutu Emitenta poprzez usunięcie § 6 ust. 2 oraz zmianę § 6 ust. 1 Statutu:

  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.354.000,- (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 81.770.000,- (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:

  a. akcje serii „A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
  b. akcje serii „B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
  c. akcje serii „C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
  d. akcje serii „D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
  e. akcje serii „E" obejmują 52.770.000 (pięćdziesiąt dwa milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do 81.770.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi.”

  i nadanie mu następującego brzmienia:

  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.054.000 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 150.270.000 (sto pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:

  a. akcje serii „A” obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
  b. akcje serii „B” obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
  c. akcje serii „C” obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
  d. akcje serii „D” obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
  e. akcje serii „E” obejmują 52.770.000 (pięćdziesiąt dwa milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do 81.770.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
  f. akcje serii „F” obejmują 68.500.000 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 81.770.001 do 150.270.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi.„

  Tekst jednolity Statutu ustalony Uchwałą Zarządu spółki LUBAWA SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 17.04.2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


  • PDF
  • Jednolity tekst statutu „Lubawa" S.A. uwzględniający zmiany dokonane dnia 17 kwietnia 2020 r.
  • Pobierz ↓