• Start
 • 2021
 • 02/2021
  Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 r.
 • 02/2021
  Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 r.


  • Raport bieżący nr 03/2021

   Data: 30.03.2021 r. - 19:41

   Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 r.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za 2020 r., tj. za okres 01.01.2020-31.12.2020.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 237,68 mln zł, wobec 258,12 mln zł w okresie porównawczym, co stanowi zmniejszenie o 20,44 mln zł tj. o 7,9%.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 38,54 mln zł, wobec 22,94 mln zł zysku w poprzednim roku, co stanowi wzrost o 15,6 mln zł tj. o 68,0%.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 29,71 mln zł wobec 20,29 mln zł zysku w roku 2019, co stanowi wzrost o 9,42 mln zł tj. o 46,4%.

  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 41,48 mln zł, wobec 52,15 mln zł w okresie porównawczym, co stanowi zmniejszenie o 10,67 mln zł tj. o 20,5%.

  - Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 4,04 mln zł, wobec 0,11 mln zł zysku w poprzednim roku, co stanowi wzrost o 3,93 mln zł.

  - Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 3,81 mln zł wobec 3,91 mln zł zysku w 2019 roku, co stanowi spadek o 0,1 mln zł tj. o 2,6%.

  Osiągnięty wzrost wyników skonsolidowanych oraz jednostkowego zysku na sprzedaży zostały osiągnięte dzięki dalszemu wdrażaniu strategii Grupy Lubawa, polegającemu m.in. na kontynuacji działań optymalizacyjnych oraz poprawie struktury sprzedaży charakteryzującej się lepszą rentownością realizowanych kontraktów. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 miała zasadniczo neutralny wpływ na sytuację Grupy Lubawa, negatywne skutki zostały zrekompensowane programami pomocowymi z których Grupa skorzystała.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany odnotowanych pozycji wynikowych względem okresu porównawczego.