Raporty okresowe 2019

Raporty kwartalne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2019
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pobierz ↓

Raporty roczne - jednostkowe:

 • PDF
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Lubawa S.A. w roku obrotowym 2019, dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki Lubawa S.A.
 • Pobierz ↓

Raporty roczne - skonsolidowane:

 • PDF
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa w roku obrotowym 2019, dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki Lubawa S.A.
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Lubawa S.A.
 • Pobierz ↓