Skip to main content

1/2024
Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku


  • Raport bieżący nr: 1/2024
  • Data: 19/01/2024 15:33
  • Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lubawa S.A. [Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2023 r. - 25 kwietnia 2024 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2024 r. - w dniu 28 maja 2024 r.
- raport za III kwartał 2024 r. - w dniu 28 listopada 2024 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe - w dniu 26 września 2024 r.

Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [RMF], Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z § 79 ust.2 RMF, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2024 roku oraz II kwartał 2024 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 RMF.