Skip to main content

9/2024
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 19 czerwca 2024 r.


  • Raport bieżący nr: 9/2024
  • Data: 22/05/2024 22:00
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „LUBAWA” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 19 czerwca 2024 r.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [zwanej dalej „Spółką”], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” S.A. [„Walne Zgromadzenie”], które odbędzie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. i Spółki „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. z dominującą spółką „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. i Spółki „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach oraz na stronie https://lubawagroup.com/pl/walne-zgromadzenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.