Skip to main content

2/2024
Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za 2023 r.


  • Raport bieżący nr: 2/2024
  • Data: 07/02/2024 21:19
  • Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za 2023 r.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LUBAWA S.A., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent], podaje do publicznej wiadomości szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe Lubawa S.A. za 2023 r., tj. za okres 01.01.2023-31.12.2023.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 154,1 mln zł, wobec 70,4 mln zł w 2022 r., co stanowi wzrost o 83,7 mln zł tj. o 118,9%.

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 33,7 mln zł, wobec 3,5 mln zł zysku w 2022 r. co stanowi wzrost o 30,2 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 17,0 mln zł wobec 0,4 mln zł zysku w 2022 r. co stanowi wzrost o 16,6 mln zł.

Zwiększone przychody zrealizowane w ostatnim kwartale 2023 roku, a co za tym idzie wzrost wyników jednostkowych Emitenta, zostały osiągnięte na skutek realizacji w kwartale sprawozdawczym dostaw w ramach istotnych kontraktów, głównie tych, o których pozyskaniu Emitent informował w 2023 r.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne zmiany względem okresu porównywalnego.