Skip to main content

3/2024
Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2023 r.


  • Raport bieżący nr: 3/2024
  • Data: 27/03/2024 18:00
  • Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2023 r.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent] podaje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A., za 2023 r., tj. za okres 01.01.2023-31.12.2023.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 377,6 mln zł, wobec 332,0 mln zł w 2022 r., co stanowi wzrost o 45,6 mln zł tj. o 13,7%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 55,5 mln zł, wobec 33,0 mln zł zysku w 2022 r. co stanowi wzrost o 22,5 mln zł tj. o 68,0%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 45,2 mln zł wobec 20,4 mln zł zysku w 2022 r. co stanowi wzrost o 24,8 mln zł tj. o 121,8%.

Zwiększone przychody zrealizowane w 2023 roku, a co za tym idzie wzrost wyników skonsolidowanych, zostały osiągnięte na skutek realizacji dostaw w ramach istotnych kontraktów, głównie tych, o których pozyskaniu Emitent informował w 2023 r.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe Emitenta, za 2023 r. zostały przedstawione w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2024 z dnia 7 lutego 2024 r.