• Start
 • 2012
 • 37/2012 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu
 • 37/2012 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu


  • PDF
  • Raport bieżący nr 37/2012

   Data: 15.11.2012 r.

   Temat: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Rada Nadzorcza Spółki, jako uprawniony organ, podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 15 listopada 2012 r. Pana Jarosława Szpaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Przyczyną odwołania Pana Jarosława Szpaka było zakończenie przez niego realizacji zadań wyznaczonych w kontrakcie przez Lubawa S.A.