• Start
 • 2012
 • 36/2012 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt w rachunku
 • 36/2012 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt w rachunku


  • PDF
  • Raport bieżący nr 36/2012

   Data: 31.10.2012 r.

   Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt w rachunku


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 24.10.2012 roku (data wpływu informacji do Spółki: 30.10.2012 r.) spółka zależna Effect - System Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamiennej Górze, jako Kredytobiorca, podpisała umowę o kredyt w rachunku (linia wielozadaniowa) nr BDK/LW/000089664/0005/12 z Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą. Przyznany kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

  Kredyt w rachunku udostępniony jest od dnia podpisania umowy do 23.10.2013 roku.

  W ramach niniejszej umowy zostały udostępnione:

  • Limit Kredytowy – na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych)
  • Limit Produktowy – na produkty oferowane przez Kredytodawcę w postaci akredytywy dokumentowej do kwoty 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

  Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania kredytu w rachunku nie może przekroczyć kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

  Warunki uruchomienia nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi:

  1. poręczenie cywilno-prawne Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku do kwoty 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych), poręczenie zostało udzielone do dnia 30 kwietnia 2014r.;
  2. poręczenie cywilno-prawne Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim do kwoty 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych), poręczenie zostało udzielone do dnia 30 kwietnia 2014r.;
  3. hipoteka do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, będącej własnością Kredytobiorcy, położonej w Kamiennej Górze, przy ulicy Nadrzecznej, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr JG1K/00007265/3, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia;
  4. wyrażenie zgody przez Kredytobiorcę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) oraz nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 31.10.2015r.

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Wartość hipoteki kaucyjnej jak również wartość poręczeń uzyskanych przez spółkę zależną od Miranda Sp. z o.o. oraz Litex Promo Sp. z o.o., wyrażone w złotych przewyższają wartość 1.000.000 EUR (jeden milion euro) w przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień powstania obowiązku informacyjnego.