• Start
 • 2012
 • 35/2012 Podpisanie przez Emitenta umowy o kredyt obrotowy
 • 35/2012 Podpisanie przez Emitenta umowy o kredyt obrotowy


  • PDF
  • Raport bieżący nr 35/2012

   Data: 23.10.2012 r.

   Temat: Podpisanie przez Emitenta umowy o kredyt obrotowy


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wlkp. informuje, iż w dniu 10.10.2012 roku (data wpływu podpisanej przez obie strony umowy do Spółki 23 października 2012 roku) LUBAWA S.A., jako Kredytobiorca, podpisała Umowę z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, jako Kredytodawcą, o kredyt obrotowy nr 893/2012/00000196/00 w kwocie 1.200.000,00 zł. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia podpisania umowy. do dnia 31.12.2012 r. Data ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2012 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczeniem środków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym wynikających z realizacji kontraktu handlowego z tytułu, którego wierzytelność stanowi zabezpieczenie kredytu.

  Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowi przelew wierzytelności z kontraktu handlowego na kwotę brutto 2.334.663,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote),

  Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedłożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia potwierdzającego wykorzystanie środków zgodnie ze specyfikacją zobowiązań o charakterze bieżącym, wynikających z realizacji kontraktu.

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

  Suma kredytów: obrotowych oraz w rachunku bieżącym wynosi obecnie 12.200.000,00 zł (dwanaście milionów dwieście tysięcy złotych).