• Start
 • 2012
 • 34/2012 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności
 • 34/2012 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności


  • PDF
  • Raport bieżący nr 34/2012

   Data: 12.10.2012 r.

   Temat: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 29.09.2012 roku (data wpływu aneksu do Spółki: 12.10.2012 r.) spółka zależna Litex Promo z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

  Aneks Nr 10 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/26163/07 z dnia 26.10.2007r. dotyczy prolongaty limitu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) wyrażonego jako:

  a. kredyt w rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążanie Rachunku bieżącego do kwoty PLN 1.000.000,00 (słownie: jeden milion złotych); dzień ostatecznego wykorzystania i spłaty 27.06.2014r.,
  b. kredyt rewolwingowy w PLN, wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank Poleceń wypłaty z Kredytu, do kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych); dzień ostatecznego wykorzystania 26.06.2014r. termin spłaty - 27.06.2014r.,
  c. akredytywy „bez pokrycia z góry” wyrażone w PLN i/lub EUR i/lub USD, otwierane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach Limitu zleceniami Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej równowartość kwoty 2.000.000 (dwa miliony złotych); dzień ostatecznego wykorzystania i spłaty 27.06.2014r.,
  d.gwarancje bankowe wyrażone w PLN i/lub EUR i/lub USD, wystawiane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach Limitu zleceniami Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej równowartość kwoty PLN 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych); dzień ostatecznego wykorzystania i spłaty 27.06.2014r.,
  e. gwarancje handlowe wyrażone w PLN i/lub EUR i/lub USD, wystawiane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach Limitu zleceniami Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej równowartość kwoty PLN 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych); dzień ostatecznego wykorzystania i spłaty 27.06.2014r.,

  Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów określonych pod literami: c., d. oraz e. nie może przekroczyć kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).

  Zawarta umowa stanowi kontynuację współpracy Litex Promo Sp. z o.o. z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna. Limit wierzytelności jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej LITEX Promo Sp. z o.o.

  Aneks nr 10 zostały zawarty na następujących warunkach:

  • koszty korzystania z limitu nie odbiegają od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku a zostały one określone na poziomie WIBOR 1M + marża banku (dla produktów określonych pod literami: a. i b.) lub też prowizji na poziomie rynkowym (dla produktów określonych pod literami: c., d. i e.),
  • warunki uruchomienia nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi:

  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Raiffeisen Banku,
  • hipoteka łączna do kwoty 5.250.000 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na:
   i. nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00014442/0, stanowiącej własność spółki EFFECT-SYSTEM S.A.,
   ii. udziałach w nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych KZ1W/00065163/1, KZ1W/00086059/2, KZ1W/00086060/2 oraz KZ1W/00085744/4, stanowiących własność p. Stanisława Litwina,
  • cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia dla ww. nieruchomości, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie i u ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Bank,
  • weksel in blanco, do kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami nie większej niż 6.750.000 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), wystawiony przez LITEX Promo Sp. z o.o., poręczony przez: LITEX SERVICE Sp. z o.o., MIRANDA Sp. z o.o., EUROBRANDS Sp. z o.o. oraz EFFECT-SYSTEM S.A..

  Weksel wystawiony przez Litex Promo Sp. z o.o., poręczony przez LITEX SERVICE Sp. z o.o., MIRANDA Sp. z o.o., EUROBRANDS Sp. z o.o. oraz EFFECT-SYSTEM S.A., z poddaniem się dobrowolnie egzekucji do kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami nie większej jednak niż PLN 6.750.000,00 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Bank może do dnia 27.06.2017r. wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

  Wartość udzielonego poręczenia weksla przez LITEX SERVICE Sp. z o.o., MIRANDA Sp. z o.o., EUROBRANDS Sp. z o.o. oraz EFFECT-SYSTEM S.A. wyrażona w złotych przewyższa wartość 1.000.000 EUR (jeden milion euro) w przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień powstania obowiązku informacyjnego

  Łączne maksymalne zaangażowanie Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna. w finansowanie bieżącej działalności Litex Promo Sp. z o.o. może wynieść 7 822 253,65 zł (siedem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote 65/100).