• Start
 • 2016
 • 11/2016 Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2016 r.
 • 11/2016 Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2016 r.


  • PDF
  • Raport bieżący nr 11/2016

   Data: 10.08.2016 r. - 10:29

   Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2016 r.


  Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej MAR).

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości  szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I półrocze 2016 r., tj. za okres 01.01.2016-30.06.2016.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 145,4 mln zł, wobec 139,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 4,5%.

  - Skonsolidowany szacunkowy wynik netto ze sprzedaży wyniósł 14,3 mln zł, wobec 7,6 mln zł w pierwszym półroczu ub. r. co stanowi wzrost o 88,2%.

  - Skonsolidowany szacunkowy wynik netto wyniósł 10,1 mln zł wobec 9,4 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 7,4%.

  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 27,1 mln zł, wobec 17,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 52,2%.

  - Jednostkowy szacunkowy wynik netto ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 3,6 mln zł, wobec 1,7 mln zł straty w pierwszym półroczu ub. r. co stanowi wzrost o 5,3 mln zł.

  - Jednostkowy szacunkowy wynik netto Lubawa S.A. wyniósł 2,4 mln zł wobec 1,4 mln zł straty w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 3,8 mln zł.

  Powyższe szacowane wyniki finansowe zostały osiągnięte głównie dzięki wzrostowi sprzedaży zrealizowanej w pierwszym półroczu w spółce Lubawa S.A. względem porównywalnego okresu ubiegłego roku. Jest to efektem zwiększonych zakupów realizowanych przez klientów Lubawy w sektorze służb mundurowych. Osiągnięty wzrost przychodów jednostkowych Lubawa S.A. nie stanowi zdaniem Zarządu przesłanki do założenia podobnego wzrostu w drugiej połowie roku, jako że zakupy realizowane przez klientów Lubawa S.A. zależą od wszczęcia procedur zamówień publicznych oraz od ich ostatecznych wyników (rozstrzygnięć co do wyboru dostawcy), a są to okoliczności trudne do przewidzenia. Jednocześnie wyniki pozostałych spółek z grupy również są zadowalające i zgodne z założonymi przez ich zarządy planami.

  Oceniając osiągnięte w I półroczu wyniki skonsolidowane należy wziąć pod uwagę wypłacone spółkom z Grupy Lubawa, w pierwszym półroczu ubiegłego roku, odszkodowania z tytułu szkód po pożarze z 2014 roku, w wysokości ok. 5,6 mln zł, które nie wystąpiły w roku bieżącym. Zwrócić należy uwagę na fakt, że spółki z Grupy Lubawa osiągnęły w pierwszym półroczu b.r. wzrost zysku netto na sprzedaży w wysokości 6,7 mln zł, co pozwoliło na zwiększenie wyniku netto o 0,7 mln zł i to pomimo faktu otrzymania w ub. roku odszkodowań.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.