• Start
 • 2017
 • 11/2017 K
  Korekta RB 11/2017 Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2017 r. – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
 • 11/2017 K
  Korekta RB 11/2017 Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2017 r. – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej


  • Raport bieżący nr 11/2017 K

   Data: 07.11.2017 r. - 12:54

   Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2017 r.


  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) informuje, że w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 6 listopada 2017 na skutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podano wysokość skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w I-III kw. 2016 r. skutkiem czego było:

  „- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 4,3 mln zł wobec 9,8 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 5,5 mln zł.”

  powinno być:

  „- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 4,3 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 2,4 mln zł.”.

  Pełna poprawna treść raportu nr 11/2017:

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za trzy kwartały 2017 r., tj. za okres 01.01.2017-30.09.2017.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 171,1 mln zł wobec 188,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 17 mln zł.
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 9,2 mln zł wobec 9,6 mln zł zysku w pierwszych trzech kwartałach ub. r., co stanowi spadek o 0,4 mln zł.
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 4,3 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 2,4 mln zł.
  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 16 mln zł wobec 33,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 17,9 mln zł.
  - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 3,3 mln zł wobec 1,8 mln zł zysku w I-III kw. ub. r., co stanowi spadek o 5,1 mln zł.
  - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 3,4 mln zł wobec 0,8 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 4,2 mln zł.

  Oceniając powyższe szacunkowe wyniki finansowe należy wziąć pod uwagę, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku Lubawa S.A. zanotowała istotne nietypowe zwiększone zakupy ze strony służb mundurowych, które nie występowały w latach wcześniejszych i nie wystąpiły również w roku bieżącym. Wpłynęło to na istotny spadek przychodów jednostkowych względem ub. r. oraz wystąpienie jednostkowej straty netto, wynikającej z sezonowości sprzedaży występującej w segmencie sprzętu specjalistycznego. Dodatkowo na pogorszenie skonsolidowanego wyniku netto wpłynął spadek rentowności w segmencie materiałów reklamowych, wynikający ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, spadku kursu EUR/PLN oraz wzrostu cen surowców.

  Dodatni wpływ na wysokość szacowanego wyniku netto miała poprawa rentowności w segmencie tkanin, który obok zbliżonej do zeszłorocznej wysokości sprzedaży, w I-III kw. 2017 r. wykazał istotną poprawę wyniku. Poprawa wyniku segmentu była rezultatem m. in. zakończonej odbudowy mocy produkcyjnych po pożarze z 2014 r., udanej optymalizacji produkcji, redukcji zużycia surowców oraz rezygnacji z mniej rentownych kontraktów.

  W związku ze specyfiką zamówień w segmencie Sprzętu Specjalistycznego, które zostały przez nabywców skumulowane w końcówce roku, Zarząd Lubawa S.A. oczekuje rozliczenia szeregu kontraktów w IV kw. b.r. W dacie publikacji niniejszego raportu realizacja tych kontraktów jest w toku, a ich rozliczenie pozytywnie wpłynie na wyniki segmentu.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.

  Osoby reprezentujące Spółkę:
  • Marcin Kubica – Prezes Zarządu