• Start
 • 2018
 • 09/2018
  Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.
 • 09/2018
  Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.


  • Raport bieżący nr 08/2018

   Data: 07.06.2018 r. - 17:16

   Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.


  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku, dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki – Jacka Łukjanowa, na podstawie art. 401 § 1 KSH, jako akcjonariusza reprezentującego samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

  Wniosek zakłada rozszerzenie porządku obrad o punkt „Zmiana Statutu LUBAWA Spółka Akcyjna” oraz zawiera propozycję uchwały w tym zakresie.

  Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
  7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017 (01.01.2017 -31.12.2017 r.).
  8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
  9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.).
  10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto (straty) za rok obrotowy 2017.
  11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2017.
  12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2017.
  13) Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
  14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
  15) Zmiana Statutu LUBAWA Spółka Akcyjna.
  16) Wolne wnioski.
  17) Zamknięcie obrad.

  Wniosek akcjonariusza wraz ze zgłoszonym projektem uchwały oraz zmieniony projekt uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

  Załącznik do raportu bieżącego nr 09/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.