• Start
 • 2019
 • 9/2019
  Porozumienie o sprzedaży udziałów spółki Isabella PL
 • 9/2019
  Porozumienie o sprzedaży udziałów spółki Isabella PL


  • Raport bieżący nr 9/2019

   Data: 16.04.2019 r. - 17:07

   Porozumienie o sprzedaży udziałów spółki Isabella PL


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Lubawa S.A. (Lubawa, Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku podpisał ze spółką Isabella Holding Vejle A/S (Isabella Holding) porozumienie o sprzedaży (Porozumienie) przez Emitenta 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. (Isabella PL). Porozumienie zobowiązuje Emitenta oraz Isabella Holding (Strony) do podpisania finalnej umowy (Umowa) kupna-sprzedaży 49% udziałów Isabella PL za cenę 5,99 mln zł. W wyniku transakcji Lubawa zbędzie wszystkie posiadane udziały w Isabella PL, a Isabella Holding stanie się jej jedynym udziałowcem. Porozumienie jest wiążące, a transakcja nie wymaga uzyskania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych zgód czy pełnomocnictw. Podpisanie Umowy oraz zapłata należności za udziały nastąpi w maju 2019 r.

  W związku z powyższym, Emitent informuje, że w księgach rachunkowych Lubawy wartość udziałów Isabella PL, które zostaną zbyte, wynosi w dniu podpisania Porozumienia 830,75 tys. zł. Oznacza to, że dokonanie transakcji, o której mowa powyżej, będzie miało jednorazowy pozytywny wpływ na wynik jednostkowy Emitenta i skonsolidowany wynik Grupy Lubawa za II kw. 2019 roku w wysokości ok. 5,16 mln zł.

  O podpisaniu finalnej umowy kupna-sprzedaży udziałów Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

  Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny, pozytywny wpływ przedmiotowej transakcji na wyniki Emitenta.