• Start
 • 2019
 • 10/2019
  Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2019 r.
 • 10/2019
  Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2019 r.


  • Raport bieżący nr 10/2019

   Data: 17.05.2019 r. - 15:44

   Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2019 r.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I kw. 2019 r., tj. za okres 01.01.2019-31.03.2019.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 70,0 mln zł, wobec 70,1 mln zł w I kw. 2018, co stanowi spadek o -0,1 mln zł tj. o -0,1%.
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 5,3 mln zł, wobec 8,6 mln zł zysku w I kw. 2018 r. co stanowi spadek o -3,3 mln zł tj. o -38,4%.
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 3,9 mln zł wobec 6,0 mln zł zysku w I kw. 2018 r. co stanowi spadek o -2,1 mln zł tj. o -35,0%.
  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 15,5 mln zł, wobec 4,8 mln zł w I kw. 2018, co stanowi wzrost o 10,7 mln zł tj. o 222,9%.
  - Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 1,3 mln zł, wobec 2,3 mln zł straty w I kw. 2018 r. co stanowi wzrost o 3,6 mln.
  - Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 1,1 mln zł wobec 2,0 mln zł straty w I kw. 2018 r. co stanowi wzrost o 3,1 mln.

  Istotna poprawa wyników jednostkowych Emitenta nastąpiła dzięki wzrostowi przychodów, który był efektem realizacji w I kw. br. zamówień w segmencie Sprzętu Specjalistycznego, przede wszystkim dwóch kontraktów z Komendą Główną Policji, o których Emitent informował w raportach bieżących.

  Na wyniki skonsolidowane Grupy Lubawa w I kw. w sposób istotny wpłynęła zmiana struktury sprzedaży w segmencie Tkanin. Wysokomarżowe kontrakty, które były realizowane w ubiegłym roku w I kw. w roku bieżącym będą realizowane w dalszej części roku. Istotny ubytek przychodów w tym segmencie spowodował obniżenie wyniku skonsolidowanego Grupy.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.